Havana Club Romania
pioneer ;"
Sake la București În ziua de marți 17 septembrie, a avut loc, la București,  EVENIMENTUL: SAKE JAPONEZ, organizat de JETRO Bucuresti (Organizatia Japoneza pentru Comert Exterior), la Capital Plaza Hotel ...
Citește mai mult
Pernod Ricard, conviviality creatorsAVINCIS
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a anuntat noi programe prin care urmeaza "sa livreze" finantari pentru afacerile fiermierilor muncitori! Mai jos le aflati pe toate. Vorbim despre Scheme de ...
Citește mai mult
MALTA TRAVEL
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti FGCR
corteva

Sectorul zootehnic, aprobarea ajutoarelor naţionale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat

Sectorul zootehnic – aprobarea schemelor de plati din agricultura

 

pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul 2015

În temeiul art. 108 din  Constituţia României, republicat, al art. 13 și art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr.  36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.  104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, al Regulamentului (UE) nr.

 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.  637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr.  73/2009 al Consiliului, precum și al Regulamentului de punere în aplicare (UE)  2015/1.089 al Comisiei din 6 iulie 2015 de stabilire, pentru anul 2015, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în Regulamentul (UE) nr.  1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de stabilire a cotei privind rezerva specială pentru deminare pentru Croaţia, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.(1) Se aprobă plafonul pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru speciile bovine și ovine/caprine, care se acordă pentru anul 2015, în limita sumei de 203.152.561 euro, respectiv 897.446,7 mii lei, care se asigură de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016, şi se distribuie astfel:

 1. 785.785 euro, respectiv 122.746,5 mii lei pentru schema decuplată de producţie în sectorul lapte, specia bovine;
 2. 770.266 euro, respectiv 515.844,3 mii lei pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne, specia bovine;
 1. 596.510 euro, respectiv 258.855,9 mii lei pentru schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine.dairycow-calf_000
 • Cuantumul ajutoarelor naționale tranzitorii prevăzute la alin. (1) se calculează:
 1. prin raportarea sumei prevăzute la alin. (1) lit. a) la cantităţile de lapte livrate şi/sau vândute direct eligibile;
 2. prin raportarea sumei prevăzute la alin. (1) lit. b) la efectivele de bovine eligibile;
 3. prin raportarea sumei prevăzute la alin.(1) lit.c) la efectivele de femele ovine/caprine eligibile.
 • Plățile pentru ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic se acordă

potrivit prevederilor art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr.  36/1991 privind soci etăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.  104/2015, cu modificările şi completările

ulterioare, și în condițiile art.61 – 683 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr.  36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2.(1) Se aprobă plafonul maxim de 113.356, 5 mii euro, care se acordă pentru anul

2015, pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, crescătorilor de animale din speciile prevăzute la art.2 din Hotărârea Guvernului nr.219/2015 privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020, repartizat astfel:

 1. 330 mii euro pentru specia bovine, categoria bivolițe de lapte;
 2. 500 mii euro pentru speciile ovine/caprine;
 3. 500 mii euro pentru specia bovine, categoria taurine din rase de carne și metișii acestora, în condițiile art.74 alin.(2) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.619/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 4. 999,5 mii euro pentru specia bovine, categoria vaci de lapte;
 5. 27 mii euro pentru specia viermi de mătase.

(2) Cuantumul pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la lit.a)-e) de la alin.(1) la efectivul de animale determinate/kg gogoși crude de mătase determinate solicitat/e de beneficiar.

(3) Plățile pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic se acordă potrivit prevederilor art.24 alin.(1) și (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  3/2015, aprobată cu modificări şi completări pr in Legea nr.  104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, și în condițiile art.69 – 782 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.619/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. Plățile schemelor de ajutoare naționale tranzitorii și sprijin cuplat în sectorul zootehnic se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4176 lei pentru un euro, stabilit de către Banca

Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2015 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene, seria C, nr.323 din 1 octombrie 2015.

Art. 4. Beneficiarii plăților aferente ajutoarelor naţionale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, prevăzute la art.1 și 2 , sunt cei prevăzuți la art.7 alin.(1) și art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  3/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.  104/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarele naţionale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul 2015

Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

 1. Descrierea situaţiei actuale

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobate schemele de plăți directe și ajutoarele naționale tranzitorii, ca mecanisme de susținere a producătorilor agricoli care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020.

Plafonul bugetar aplicabil schemelor de sprijin cuplat menționat la art. 1. alin. (2) lit.e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, este stabilit prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1089 al Comisiei din 6 iulie 2015 de stabilire, pentru anul 2015, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în

Regulamentul    (UE)  nr. 1307/2013  al  Parlamentului

European și al Consiliului și de stabilire a cotei privind rezerva specială pentru deminare pentru Croația, la anexa nr. VIII. Astfel, pentru România, plafonul bugetar pentru schemele de sprijin cuplat este de 219.064 mii euro.

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  3/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, plafoanele

și cuantumul plăţilor pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului.

Conform art. 12 și 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare, ajutoarele naţionale tranzitorii, reprezintă plăţi care se acordă fermierilor din sectoarele care au beneficiat de plăţi naţionale directe complementare în anul 2013. Condiţiile specifice de acordare a ajutoarelor naţionale tranzitorii sunt identice cu cele pentru acordarea plăţilor naţionale directe complementare, aferente anului 2013.

Plafonul alocat ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic şi cuantumul acestor plăţi se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului.

1

11 În cazul proiectelor de acteProiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
normative care transpun 
legislaţie comunitară sau 
creează cadrul pentru aplicarea 
directă a acesteia 
2. Schimbări preconizatePrin  prezentul  proiect,  se aprobă plafonul  pentru
 ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru
 speciile bovine și ovine/caprine, pentru cererile depuse în
 anul 2015, în limita sumei de 203.152.561 euro, respectiv
 897.446,7 mii lei, și se distribuie astfel:
 a) 27.785.785 euro, respectiv 122.746,5 mii lei pentru
 schema decuplată de producție în sectorul lapte, specia
 bovine;
 b) 116.770.266 euro, respectiv 515.844,3 mii lei pentru
 schema decuplată de producție în sectorul carne, specia
 bovine;
 c) 58.596.510 euro, respectiv 258.855,9 mii lei pentru
 schema cuplată de producție, speciile ovine/caprine.
 Potrivit prevederilor art. 37 alin. (4)  din Regulamentul
 (UE) nr.1307/2013 de stabilire a unor norme privind plăţile
 directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul
 politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului
 (CE) nr.  637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE)
 nr.  73/2009 al Consiliului, cuantumul total al ajutoarelor
 naționale tranzitorii care pot fi acordate de România în
 oricare dintre sectoarele care au beneficiat de plăţi naţionale
 directe complementare în anul 2013, este limitat la 75% în
 2015,  din  pachetele  financiare  sectoriale  specifice,
 autorizate de Comisia Europeană pentru anul 2013.
 De asemenea, se aprobă plafonul maxim de 113.356,5
 mii euro, care se acordă pentru anul 2015, pentru schemele
 de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, crescătorilor de
 animale  din  speciile prevăzute la art.2 din Hotărârea
 Guvernului  nr.219/2015  privind  stabilirea  sectoarelor,
 culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă
 sprijin cuplat în perioada 2015-2020, repartizat astfel:
 a) 1.330 mii euro pentru specia bovine, categoria bivolițe de
 lapte;
 b) 24.500 mii euro pentru speciile ovine/caprine;
 c) 10.500 mii euro pentru specia bovine, categoria taurine
 din rase de carne și metișii acestora;
 d) 76.999,5 mii euro pentru specia bovine, categoria vaci de
 lapte;
 e) 27 mii euro pentru specia viermi de mătase.
 Plățile pentru ajutoarele naționale tranzitorii și pentru
 schemele de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, se acordă
 în condițiile art.61 – 782 din Ordinul ministrului agriculturii
 și dezvoltării rurale nr.619/2015,  cu  modificările şi
 completările ulterioare.
 Cursul de schimb este de 4,4176 lei pentru un euro,
 stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30
 septembrie 2015 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
 Europene, seria C, nr. 323 din 1 octombrie 2015.
 2
3. Alte informaţiiProiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic– Aplicarea măsurilor prevăzute de proiectul de act normativ 
 va permite beneficiarilor plăţilor să-şi elaboreze propriul 
 plan de afaceri şi program de dezvoltare pe termen scurt, în 
 condiţiile cunoaşterii nivelului sumelor pe care urmează să 
 le primească. 
 – Dezvoltarea sectorului zootehnic, în vederea creşterii 
 cantitative şi calitative a producţiei de lapte şi carne, a 
 valorificării resurselor vegetale şi, implicit, a creşterii 
 numărului de exploataţii viabile şi eficiente. 
11. Impactul asupra mediuluiBeneficiarii plăţilor sunt cei prevăzuţi la art. 7. alin. (1) și la 
concurenţial şi domeniuluiart.12 din Ordonanța de urgență nr. 3/2015 pentru aprobarea 
ajutoarelor de statschemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 
 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 
 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere 
 în agricultură, cu modificările și completările ulterioare. 
2. Impactul asupra mediului de–  Crearea  de  oportunităţi de creştere atât a fluxului 
afacericomercial al input-urilor necesare crescătorilor, cât şi a 
 fluxului de capital angajat pentru finanţarea activităţilor 
 agricole. 
 – Creșterea veniturilor crescătorilor de animale va contribui 
 la stabilizarea şi îmbunătăţirea situaţiei economice a 
 acestora 
 – Îmbunătățirea activității de marketing și diversificarea 
 gamei sortimentale a produselor 
2 1 Impactul asupra sarcinilorProiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
administrative  
2 2 Impactul asupraProiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
intreprinderilor mici si mijlocii  
3. Impactul social– Specializarea exploataţiilor pentru producţia de lapte sau 
 pentru producţia de carne pentru creşterea competitivităţii şi 
 asigurarea pieţii cu produse alimentare suficiente şi de bună 
 calitate. 
4. Impactul asupra mediului–  Dezvoltarea sectorului de creştere a animalelor  se 
  
 desfăşoară cu respectarea măsurilor de biosecuritate, cu 
 impact minor asupra condiţiilor de protecţie a mediului. 
 – Valorificarea integrală, eficientă şi raţională a condiţiilor 
 şi posibilităţilor naturale, precum şi a resurselor furajere de 
 către animale. 
5. Alte informaţiiProiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent cât și pe termen lung (pe 5 ani)

Sumele necesare aplicării prevederilor prezentului proiect de act normativ sunt cuprinse în bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2016, astfel:

-cap. 83.01 “Agricultură, Silvicultură, Piscicultură și Vânătoare”, titlul 40 “Subvenții”, art. 40.15 “Sprijinirea producătorilor agricoli” – ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic

-cap. 83.08 “Agricultură, Silvicultură, Piscicultură și Vânătoare” – sume alocate din fonduri externe nerambursabile, de la titlul 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-20120”, art. 58.13 Fondul European de Garantare Agricolă

3

(FEGA)”, alin. 58.13.02 “Finanțare externă nerambursabilă” Scheme de plăți directe (scheme de
sprijin cuplat în sectorul zootehnic).  
  
Secţiunea a 5a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
pentru aplicarea prevederilor   
proiectului de act normativ:   
a) acte normative în vigoare ce   
vor fi modificate sau abrogate,   
ca urmare a intrării în vigoare   
a proiectului de act normativ;   
b) acte normative ce urmează a   
fi elaborate în vederea   
implementării noilor dispoziţii.   
11 Compatibilitatea proiectului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
de act normativ cu legislaţia în   
domeniul achiziţiilor publice:   
a) impact legislativ – prevederi   
de modificare şi completare a   
cadrului normativ în domeniul   
achiziţiilor publice, prevederi   
derogatorii;   
b) norme cu impact la nivel   
operaţional/tehnic – sisteme   
electronice utilizate în   
desfăşurarea procedurilor de   
achiziţie publică, unităţi   
centralizate de achiziţii publice,   
structură organizatorică   
internă a autorităţilor   
contractante.   
2. Conformitatea proiectului de Proiectul de act normativ este conform cu următoarele
act normativ cu legislaţia regulamente și Decizii: 
comunitară în cazul proiectelor -Regulamentul  (UE)  nr.  1307/2013  al  Parlamentului
ce transpun prevederi European și al Consiliuluidin 17 decembrie 2013 de
comunitare stabilire a unor norme privind plățile directe acordate
  fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole
  comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008
  al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al
  Consiliului cu modificările și completările ulterioare;
  -Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1089 al
  Comisiei din 6 iulie 2015 de stabilire, pentru anul 2015, a
  plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin
  direct prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al
  Parlamentului European și al Consiliului și de stabilire a
  cotei privind rezerva specială pentru deminare pentru
  Croația. 
  -Regulamentul  (UE)  nr.  1306/2013  al  Parlamentului
  European și al Consiliuluidin 17 decembrie 2013 privind
  finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole
  comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78,
  (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE)
  nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu
   4

 

modificările și completările ulterioare;
 -Decizia de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a
 plăţilor naţionale directe complementare în România pentru
 anul 2013.
3.Măsuri normative necesareProiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
aplicării directe a actelor 
normative comunitare 
4. Hotărâri ale Curţii deProiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Justiţie a Uniunii Europene 
5. Alte acte normative şi/sauTratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României
documente internaţionale dinla Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr.157/2005
care decurg angajamente 
6. Alte informaţiiProiectul de act normativ nu contravine dispoziţiilor
 Convenţiei europene a drepturilor omului şi ale
 protocoalelor adiţionale la aceasta, ratificate de România,
 precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
 Omului.
  

Secţiunea a 6a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesulS-au organizat dezbateri cu reprezentanţi ai crescătorilor de
de consultare cu organizaţiianimale  şi specialişti din Ministerul Agriculturii şi
neguvernamentale, institute deDezvoltării Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
cercetare şi alte organismeAgricultură.
implicateAu avut loc discuţii şi în cadrul Comisiei pentru Dialog
 Social din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu
 participarea reprezentanţilor confederaţiilor sindicale şi ai
 patronatelor din domeniul creșterii animalelor.
2.Fundamentarea alegeriiAvând în vedere că obiectul actului normativ vizează plăți
organizaţiilor cu care a avut locîn cadrul ajutoarelor naţionale tranzitorii și schemelor de
consultarea, precum şi asprijin cuplat, în sectorul zootehnic au fost consultate
modului în careasociațiile /federațiile reprezentative din acest sector.
activitatea acestor organizaţii 
este legată de obiectul 
proiectului de act normativ 
 1. Consultările organizate cu Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect autorităţile administraţiei

publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

 1. Consultările desfăşurate în Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect cadrul consiliilor

interministeriale, în conformitate cu prevederile

Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind

5

constituirea consiliilor 
interministeriale 
permanente 
5. Informaţii privind avizareaProiectul de act normativ va fi transmis spre avizare
de către:Consiliului Legislativ
a)Consiliul Legislativ 
b)Consiliul Suprem de Apărare a 
Ţării 
c)Consiliul Economic şi Social 
d)Consiliul Concurenţei 
e)Curtea de Conturi 
6. Alte informaţiiProiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
  

Secţiunea a 7a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societăţii civileÎn procesul de elaborare a proiectului de act normativ au
cu privire la necesitateafost îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr.52/2003
elaborării proiectului de actprivind transparenţa decizională.
normativ   
2.Informarea societăţii civile cuProiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
privire la eventualul impact 
asupra mediului în urma 
implementării proiectului de 
act normativ, precum şi efectele 
asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii 
biologice   
3. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Secţiunea a 8a Măsuri de implementare
  
1. Măsurile de punere înInstituţia publică responsabilă cu implementarea măsurilor
aplicare a proiectului de actcuprinse  în  proiectul  de  act  normativ  este  Ministerul
normativ decătreautorităţileAgriculturii şi Dezvoltării Rurale. Procedurile referitoare la
administraţieipublice centraleprimirea cererilor unice de plată, verificarea administrativă
şi /sau locale înfiinţarea unorşi în teren, autorizarea şi efectuarea plăţilor, se realizează de
noi organisme sauextindereacătre Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
competenţelorinstituţiilor 
existente   
   
2. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

6

Faţă de cele prezentate, s-a întocmit prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul 2015, pe care îl supunem spre adoptare.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*